top of page
ОБЩИ УСЛОВИЯ на „АЛЕТА” ЕООД

към договори и поръчки за превод, легализация, редакция и други услуги

1. НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

1.1. Възложителят възлага на "АЛЕТА" ЕООД (по-нататък Изпълнител), а той от своя страна приема да извърши услуга, посочена в Договор или Поръчка между страните.

1.2. Предаването и приемането на Договор, на материали и на всякакви документи, свързани с изпълнението на поръчката, както и на резултата от изпълнението й (превод, легализиран документ и др.), се осъществява по някой от следните начини:  в офиса на Изпълнителя, чрез куриер, по електронна поща и др. В случай, че предаването и приемането се извършват по електронна поща, ще бъдат използвани единствено посочените в  Договора електронни адреси.

1.3. Получателят на Договора, на материали и на всякакви документи, свързани с изпълнението на поръчката, както и на резултата от изпълнението й (превод, легализиран документ и др.), се задължава да потвърди тяхното получаване чрез своя подпис или по електронен път чрез обратно електронно писмо или чрез електронната опция за потвърждаване.

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2.1. Срокът за изпълнение е посочен в Договора или в конкретната поръчка.

2.2. За изпълнението на определена поръчка могат да бъдат използвани един или повече преводачи на Изпълнителя, в зависимост от обема и спецификата на всяка отделна поръчка за превод.

 

3. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената е посочена в Договора и/или в съответната поръчка. В случай, че поради спецификата на поръчката към момента на възлагането й не е възможно да бъде изчислена точната обща стойност, Изпълнителят посочва прогнозна такава. Реалната обща стойност може да е по-малка или по-голяма от прогнозната обща стойност.

3.2. Заплащането може да бъде извършвано по банков път в момента на предаване на готовата поръчка или най-късно до 3 (три) работни дни след получаване на съответния документ, удостоверяващ плащането. Предварително плащане на част от дължимите суми (авансиране) и/или заплащане при изпълнение и предаване на Възложителя на обособени части от проект преди неговото цялостно завършване се уточняват в Договора и/или в съответната поръчка, когато сроковете или обемите на проекта изискват това.

3.3. Банковата сметка на Изпълнителя е следната: IBAN BG65UNCR70001516275255, BIC: UNCRBGSF, "банка Уникредит Булбанк".

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава:

4.1.1. Да осигури преводачи, редактори и редактори-експерти с необходимата квалификация.

4.1.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените, посочени в Договора и/или в съответната поръчка.

4.1.3. По искане на  Възложителя да предоставя информация за текущото изпълнение на поръчката.

4.1.4. Да съхранява всички получени от Възложителя материали и да му ги предава след приключване на изпълнението на съответната поръчка.

4.1.5. Да издава на Възложителя необходимите документи, удостоверяващи извършването на плащанията съгласно Договора или съответната поръчка.

4.2. Изпълнителят има право:

4.2.1. Да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и всякаква допълнителна информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя.  Изпълнителят има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако Възложителят е предоставил неточна или недостатъчна информация, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.

4.2.2. Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод.

4.2.3. Да получава съответното заплащане от Възложителя съгласно условията и начина на плащане, уточнени в Договора или поръчката.

4.2.4. Да не започне изпълнението на следваща поръчка, ако не бъдат спазени условията, касаещи уговорените в Договора или поръчката срокове и начин на заплащане.

     

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят се задължава:

5.1.1. Да предоставя на Изпълнителя всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчката.

5.1.2. Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчката по въпроси от неговата компетентност.

5.1.3. Да извърши плащанията в упоменатите в Договора или поръчката срокове, като за целта подпише и/или представи необходимите документи, удостоверяващи извършеното плащане.

5.1.4. При отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи, той дължи на Изпълнителя договорената в Договора или поръчката сума за изпълнението на възложената работа.

5.2. Възложителят има право:

5.2.1. Да получава обратно всички материали, предоставени на Изпълнителя във връзка с изпълнението на поръчката.

5.2.2. Да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка.

5.2.3. Да получава от Изпълнителя необходимите документи, удостоверяващи извършването на плащанията съгласно Договора или поръчката.

5.2.4. Възложителят има право да спре изпълнението на възложената на Изпълнителя поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя вече изпълнената част от възложената поръчка.

 

6. ВЪЗРАЖЕНИЯ

6.1. Ако в срок от 3 (три) дни, считано от получаването на изготвените документи, Възложителят не подаде в офиса на Изпълнителя или по електронен път писмено възражение относно качеството на превода, подписано от оправомощено лице, се приема, че поръчката е приета без възражения.

6.2. В случай, че постъпи подобно възражение, Изпълнителят се задължава да отстрани недостатъците в срок от 3 (три) дни. Възложителят се задължава да посочи ясно и точно недостатъците, които той смята, че подлежат на отстраняване.

6.3. Ако Изпълнителят не приеме възражението на Възложителя, страните се договарят да посочат трима експерти за оценка на неговата основателност: един от страна на Възложителя, един от страна на Изпълнителя и един независим, избран по взаимно съгласие между страните. Разходите по извършването на оценката са за сметка на неизправната страна.

 

 

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

7.1. Отговорността на Изпълнителя се ограничава до отнасящите се до поръчката предвидими щети, като размерът им се ограничава до стойността на поръчката.

7.2. Изпълнителят не носи отговорност за грешки, които са причинени от Възложителя поради неправилни, непълни или ненавременно предоставени информация или данни, или поради грешни или нечетливи текстове или данни.

7.3. За повреди или загуба по време на изпращането Изпълнителят не носи отговорност.

7.4. Изпълнителят не носи отговорност и при:

7.4.1. Обстоятелства извън контрола му.

7.4.2. Загубени, повредени, унищожени преводи на текстове и документи при земетресение, буря или други форсмажорни обстоятелства като война, катастрофа, ембарго, актове и забрани на държавни и административни органи, стачки и др.

7.4.3. Всякакви дефекти или нещо характерно за естеството на преводи на текстове и документи, дори когато това е било известно в момента на приемането на превода.

7.4.4. Забравени преводи на текстове и документи, както и загубени от Възложителя, ограбени, похитени преводи на текстове и документи.

 

8. ОПАЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА    

8.1. Всички текстове, материали, данни и др. на хартиен или електронен носител, предназначени за превод, както и проведените разговори с преводачи и/или представители на Изпълнителя, са поверителни.

8.2. Страните се задължават да пазят търговската тайна и други данни, факти, сведения и обстоятелства, които са им станали известни по време на изпълнението на Договора или поръчката, включително и след неговото изпълнение или прекратяване. 

 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ПОРЪЧКА

Договорености,  постигнати на база подписан договор или поръчка могат да бъдат прекратени както следва:

9.1. Едностранно с писмено предизвестие до една от страните по Договора или поръчката. Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя всички дължими суми по частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието поръчки.

9.2. По взаимно съгласие, като страните се задължават да уредят помежду си всички задължения, възникнали по време на действие на Договора или поръчката.

 

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не спази уговорените срокове за изпълнение на поръчката, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 (един) % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) % от дължимата сума по поръчката.

10.2. В случай, че Възложителят не изплати дължимата суми в сроковете, посочени в Договора, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 1 (един) % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) % от дължимата сума по поръчката.

 

За всички въпроси, неуредени в Договора или съответната Поръчка, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Република България. Страните ще решават възникналите спорове относно изпълнението на Договори и поръчки по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно - по реда на ГПК.

bottom of page